Przeskocz menu

Aktualności

Warto wiedzieć

Jak zatrudnić obcokrajowca

Radzimy, jak zacząć i prowadzić własny biznes

Bardzo Ważny Projekt radiowej Trójki i Gazety Prawnej


GP radzi

Wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca przebiega dwuetapowo. Najpierw pracodawca musi otrzymać przyrzeczenie zezwolenia. Następnie wydawane jest zezwolenie na wykonywanie pracy. Jeżeli w dniu składania wniosku cudzoziemiec posiada dokumenty legalizujące pobyt w związku z wykonywaniem pracy, to decyzja o zezwoleniu wydawana jest bez przyrzeczenia.

Ubiegając się o zezwolenie, pracodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku wraz z kompletem załączników, m.in. dowodem wpłaty za zezwolenie, zaświadczeniem: o nadaniu numeru REGON i NIP, o niekaralności cudzoziemca w Polsce; kopiami dokumentu podróży i potwierdzającą równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia. Nostryfikacji świadectw szkół podstawowych, średnich oraz zagranicznych odpowiedników polskich szkół pomaturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria, właściwe dla miejsca zamieszkania w Polsce. Z kolei uznanie dyplomów i tytułów zawodowych szkół wyższych udziela rada wydziału uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego określonej dziedziny nauki. Jeżeli nie ma odpowiednika wykształcenia w kraju, nostryfikacji dokonuje minister edukacji narodowej. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, a oryginały należy przedstawić do wglądu.

Za wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca pracodawca wnosi opłatę w wysokości najniższego wynagrodzenia obecnie obowiązującego w Polsce (jest to 899,10 zł).

Pracodawca występuje z wnioskiem o zezwolenie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy. Natomiast w województwie mazowieckim wszelkie sprawy związane z wydawaniem zezwolenia załatwia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wnioski złożone przez pracodawców są rozpatrywane nie dłużej jednak niż w ciągu miesiąca.

Kto zatrudnia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia bądź na warunkach innych niż zawarte w zezwoleniu, dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny.

Więcej
www.gazetaprawna.pl/abc_przedsiebiorcy/
www.polskieradio.pl/rodzinax/
www.gazetaprawna.pl/bwp/

http://www.gazetaprawna.pl/ind(...).0.1.htm

ContentLink.pl

powrót

Nasze realizacje

Co ostatnio zrobili?my

W związku z 15 leciem działalności firmy oraz poszerzeniem świadczonych usług o Wideo na żądanie oraz Telewizję cyfrową, przygoto-waliśmy projekt "ekstremalnej metamorfozy"

BAIT - Internet provider

BAIT - Internet provider